پیشنهاداتی که مهلت استفاده از آنها به پایان رسیده

تمام شد دوره های مکالمه زبان انگلیسی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره های مکالمه زبان انگلیسی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره Pre IELTS در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره Pre IELTS در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره آموزشی IELTS در موسسه پارسیان شیراز

دوره آموزشی IELTS در موسسه پارسیان شیراز

۶۵۰,۰۰۰ تومان

۳۲۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره مکالمه زبان آلمانی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره مکالمه زبان آلمانی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۵۵۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره Chat انگلیسی در موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

دوره Chat انگلیسی در موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره آموزش زبان انگلیسی به صورت فشرده در موسسه پارسیان شیراز

دوره آموزش زبان انگلیسی به صورت فشرده در موسسه پارسیان شیراز

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۴,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه پارسیان شیراز

دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه پارسیان شیراز

۴۳۰,۰۰۰ تومان

۲۱۵,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره IELTS در موسسه پارسیان شیراز

دوره IELTS در موسسه پارسیان شیراز

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۳۸,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره غیر فشرده آموزش زبان انگلیسی در موسسه پارسیان شیراز

دوره غیر فشرده آموزش زبان انگلیسی در موسسه پارسیان شیراز

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۰۰ تومان

تمام شد دیپلم مهارتی کاردانش در موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

دیپلم مهارتی کاردانش در موسسه فرهنگی هنری پارسیان شیراز

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۹۰۳,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره انگلیسی Chat در موسسه پارسیان شیراز

دوره انگلیسی Chat در موسسه پارسیان شیراز

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره آموزش نرم افزار کورل دراو Corel Draw در موسسه پارسیان شیراز

دوره آموزش نرم افزار کورل دراو Corel Draw در موسسه پارسیان شیراز

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش دوره IELTS در موسسه پارسیان شیراز

آموزش دوره IELTS در موسسه پارسیان شیراز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره طراحی لباس در موسسه پارسیان شیراز

دوره طراحی لباس در موسسه پارسیان شیراز

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۶۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره ۳ ماهه دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره ۳ ماهه دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۵۱۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره ۳ ماهه دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره ۳ ماهه دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۵۱۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره IELTS در موسسه پارسیان شیراز

دوره IELTS در موسسه پارسیان شیراز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش دوره دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

آموزش دوره دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۵۱۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره زبان انگلیسی در موسسه پارسیان شیراز

دوره زبان انگلیسی در موسسه پارسیان شیراز

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره طراحی لباس در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره طراحی لباس در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۶۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره یک روزه عکاسی دیجیتال در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره یک روزه عکاسی دیجیتال در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۷۰,۰۰۰ تومان

۴۹,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش دوره طراحی لباس در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

آموزش دوره طراحی لباس در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۶۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه پارسیان شیراز

آموزش دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه پارسیان شیراز

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۵۱۰,۰۰۰ تومان

تمام شد آموزش دوره IELTS در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

آموزش دوره IELTS در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره انگلیسی Chat در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره انگلیسی Chat در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره زبان انگلیسی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره زبان انگلیسی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره زبان انگلیسی فشرده در موسسه پارسیان شیراز

دوره زبان انگلیسی فشرده در موسسه پارسیان شیراز

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۵۱۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره طراحی لباس در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره طراحی لباس در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۶۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره مهارت های هفت گانه ICDL

دوره مهارت های هفت گانه ICDL

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره زبان انگلیسی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره زبان انگلیسی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان

دوره مهارت های هفت گانه ICDL در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره طراحی لباس در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره طراحی لباس در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۶۳۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره IELTS در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره IELTS در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تمام شد دوره دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

دوره دکوراسیون داخلی در موسسه فرهنگی و هنری پارسیان شیراز

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۵۱۰,۰۰۰ تومان

Email Subscribe

تخفیف بازان را دنبال کنید

با پیوستن به شبکه های اجتماعی تخفیف بازان آخرین تخفیف‌های شهرتان را دریافت کنید

logo-samandehi logo-enamad
تخفیف بازان ۱۳۹۵ - ساخته شده با عشق