ارائه کلیه خدمات پزشکی و بیمارستانی در منزل توسط مرکز خدمات پرستاری آوا گستر

۵
بلوار بهشتی
۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان