استروبوسکوپی یا تصویربرداری از حنجره در مرکز گفتار درمانی و استروبوسکوپی آوا

۴
شهید فقیهی
۱۴۲,۰۰۰ تومان
۲۳۷,۰۰۰ تومان