چلو خورشت و کباب های ناب ایرانی از بیرون بر اصیل

۷۰
خیابان حکیمی
۲۶,۴۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان